رویاها(dreams) تجربه تصاویر، صداها و سایر حواس خیالپردازی شده حین خواب میباشند. معمولاً محتوا و مضامین رویاها خارج از كنترل رویا بین است، البته به استثنای رویاهای روشن(LUCID DREAMS) كه درآن رویابین هوشیارانه در می یابد كه در حال رویابینی است و قادر به تغییر حقایق پیرامون خویش و كنترل جنبه های گوناگون رویا میباشد. قویترین رویاها و آنهایی كه یادآوری شان آسان است در مرحله پنجم خواب یا همان رم(REM) دیده میشوند. یك فرد بطور متوسط 6 سال از كل عمر خود را در دیدن رویا سپری میكند، به عبارتی 2 ساعت در هر شب.

دیدگاه نظریه پردازان در باب كاركردهای رویا:


1- نظریه زیگموند فروید: زیگموند فروید و كارل یونگ هر دو رویاها را برهم كنشی بین ناخودآگاه و خودآگاه می انگاشتند. همچنین اعتقاد داشتند كه ناخودآگاه انسان نیروی غالب در رویاها است. فروید بر این عقیده بود كه سانسور فعال بر ضد ناخودآگاه حتی در رویاها نیز نمود دارد. اما یونگ چنین استدلال میكرد كه رویاها میتوانند با اشعار قابل قیاس باشند و اعتقاد داشت رویاها توانایی آشكارسازی مفاهیم اصولی و زیربنایی را دارا میباشند. فروید اعتقاد داشت كه مضمون رویاها تحقق و ارضای آرزوها و امیال سركوب شده و واپس رانده ما میباشند. رویاها به ناخودآگاه این اجازه را میدهند تا افكار و امیال غیر قابل پذیرش اجتماع و فراخود را بروز داده و برآورده سازد.تنش میان نهاد(ID) و فراخود(SUPEREGO) به سانسور رویاها می انجامد. ناخودآگاه مصر است كه تحقق و ارضاء آرزوها و امیال را بطور كامل و واضح به تصویر بكشد، اما نیمه ناخودآگاه از آن ممانعت میكند. بنابراین آرزوها و امیال خود را بصورت كسوت مبدل نمایان میسازند، تا از گزند سانسور و بازدارندگی ناخود آگاه در امان بمانند. به عنوان مثال رویا ممكن است به شكل ادغام (تلفیقی از چندین اندیشه سركوب شده)، جابجایی (كه اهمیت روانی مضمون رویا به یك مضمون مورد پسند ناخودآگاه منتقل شده است)، بازنمایی (تبدیل اندیشه ها به تصاویر بصری)، فرافكنی (انتساب آرزوها و امیال خویش به فرد دیگر) و یا نمادگری ( جایگزین شدن اعمال، اشخاص و یا ایده ها با یك نماد) در خواب نمود یابد. فروید معتقد بود كه كابوسها نتیجه تنش میان فراخود و نهاد است. به عقیده وی ترسها، آرزوها و احساساتی كه از آنها بی اطلاع میباشیم، در رویاها تجلی می یابند، اما بصورت رمز گذاری شده و غیر مستقیم. ذهن ناهوشیار از زبان شفاهی استفاده نكرده و از طریق نمادها با ما ارتباط برقرار میكند. برخی نمادها جهانی و برخی جنبه كاملاً شخصی دارند. رویا متشكل از دو بخش است: نخست محتوای آشـــــــــكار(manifect content) كه در واقع همان رویایی است كه می بینیم و محتوای نـــــــــهفته(LATENT CONTENT) كه همان امیال و آرزوهای ارضا نشده اند، كه رویا آنها را به شكل كسوت مبدل بازگو میكند. رویاها به تخلیه انرژی می انجامند، كه اگر چنین نشود ممكن است باعث تعارضات میان فردی، احساس گناه یا اضطراب شوند. تكنیك تحلیل و تعـــــــــبیر رویا كه توسط فروید مورد استفاده قرار می گــــــــرفت، تــــــــــداعی آزاد(FREE ASSOCIATION) نامیده میشود. در این تكنیك رویابین تشویق میشود تا به مضمون رویا بطور غیر مستقیم نظر كند و بیشتر به افكار و احساساتی كه رویاها پدید می آورند تامل كرده و آنها را به زبان بیاورد (هر چه به ذهنشان خطور میكند). خود این افكار و احساسات مجدداً به افكار و احساسات دیگری منجر خواهد شد و این روند ادامه می یابد.سپس رشته تداعی های ثبت شده به رویابین كمك میكند تا به مضمون نهفته رویای خود پی برده و به خودشناسی برسد. در تداعی آزاد فرد تشویق میشود تا فرایند اندیشه خویش را كنترل نكند و از او خواسته میشود تا هر چیزی را كه از ذهنش میگذرد بدون هیچ سانسوری بیان كند. نظریه فروید اصولاً متمركز بر امیال جنسی، پرخاشگری و نماد گری است. به عنوان مثال هر شیء استوانه ای شكل در رویا آلت مردانه، هر شیء توخالی و دارای شكاف آلت زنانه و یا عبور قطار از یك تونل به برقراری رابطه جنسی تعبیر میگردد. به عقیده فروید رویاها تركیبی از تجربیات كودكی با والدین و اتفاقات روز گذشته میباشد.


2- نظریه كارل یونگ: یونگ نیز به ناخودآگاه اعتقاد داشت، اما به آن به عنوان یك جنبه حیوانی، غریزی و جنسی نمی نگریست. بلكه بیشتر ناخودآگاه را روحانی میدید. وی معتقد بود، رویاها كوشش نمیكنند تا احساسات حقیقی ما را از ذهن بیدار پنهان سازند، بلكه آنها دریچه ای هستند به ناخودآگاه ما. رویاها برای مشكلاتی كه در بیداری با آنها مواجه هستیم راه حل ارائه میدهند. یونگ اعتقاد داشت كه به همه چیز میتوان بصورت جفتهای متضاد نگریست (خیر/شر، مرد/زن، عشق/نفرت). بنابراین چیزی كه بر ضد نهاد(ID) قرار دارد، ضدنهاد(COUNTEREGO) و یا سایه (SHADOW) نامیده میگردد. سایه نمایانگر جنبه های مطرود شماست، چیزهایی كه مایل به تصدیق آنها در وجودتان نمی باشید. و جنبه ای از شما كه تا حدودی ناپسند، بدوی و ناخوشایند است. وی معتقد بود رویا راهی است برای برقراری ارتباط با ناخودآگاه. وی تصویر سازی ذهنی در رویا را روشی برای آشكار سازی چیزی در رابطه با خویشتن، روابطمان با دیگران و یا شرایط حاكم بر زندگی می پنداشت. رویاها به ما كمك میكنند تا استعدادعای بالقوه خود را شكوفا سازیم. وی به نمادهای جهانی برای تعبیر خواب اعتقاد داشت. وی معتقد بود كه مفهوم رویا از نظر فروید كه صرفا تحقق و ارضا آرزوهای سركوب شده است، یك دیدگاه ساده انگارانه است. وی معتقد بود ناخودآگاه جــــــمعی(COLLECTIVE UNCONSCIOUS) و كهن الگوها و یا آركی تایپ ها(ARCHETYPE) (یك نماد قدرتمند و زیربنایی كه همه ما از طریق ناخوداگاه جمعی از آن برخوردار میباشیم، نظیر نماد "مادر" و یا "قهرمان") نظیر مادینه روان و یا آنیما(ANIMA) (مؤلفه مكمل ناخودآگاه مادینه در روان مردان)، نرینه روان و یا آنیموس(ANIMUS) (مؤلفه مكمل ناخودآگاه نرینه در روان زنان) و سایه(SHADOW) در رویاها به عنوان نمادهای رویا، در رویاها تجلی می یابند. وی معتقد بود كه رویاها تجلی ناخودآگاه شخصی بواسطه كهن الگوهای ناخودآگاه جمعی است. وی اعتقاد داشت كه رویا یك پیام مستقیم از ناخودآگاه شخصی است و تحریفهای احتمالی رویا، كوشش ناخودآگاه بمنظور سركوب رویا نیست. روش آنالیز رویای وی به این منوال است كه رویابین تشویق میشود تا برای هر جنبه از رویای خویش، افكار خود را در رابطه با تمام تداعی های نمادین بیان دارد(شامل تداعی های شخصی، فرهنگی و كهن الگویی). سپس تداعیهای نمادین متعدد بررسی گردیده و مهمترین آنها با یكدیگر تلفیق و تعبیر رویا بر اساس شخصیت خاص فرد انجام میگرفت. وی نه تنها معتقد بود كه رویاهای انسان محتوی آرزوها و امیال گذشته وی میباشد، بلكه در عین حال به آینده نیز نظر داشته و هدفها و مقاصد آتی رویابین را مشخص میكنند. همچنین یونگ معتقد بود كه رویاها ممكن است حاوی حقایق ناگزیر، خطاهای حسی، خیالپردازی های ماجراجویانه، خاطرات، برنامه ها و تجارب غیر منطقی نیز باشند.


3- نظریه آلفرد آدلر: وی معتقد بود كه رویاها ابزارهای حل مسئله بوده و با مشكلات روزمره زندگی مرتبط میباشند. بنابراین بر مبنای این نظریه، چنانچه شما زیاد رویا میبینید، علت آن ممكن است مشكلات عدیده شما در زندگی تان باشد و یا برعكس اگر زیاد رویا نمی بینید به معنی سلامت روان شما است. وی معتقد بود عناصر كنترل، قدرت و انگیزش عامل نیروی پیشرانه در پس رفتارهای ما میباشند و نه تكانه های جنسی. وی عمده ترین نیروی پیشرانه در زندگی را فائق آمدن بر احساس ناامنی ها، فرودستی ها، كهتری ها و كاستی ها بر می شمرد، كه روی همرفته "اراده (معطوف) به قدرت"(WILL TO POWER) نامیده میشود. وی اعتقاد داشت انسان در دوران نوزادی و كودكی دچار عقده حقارت گردیده و از اینرو پیوسته میكوشد تمام عمر خود را صرف جبران آن فقدان قدرت كرده و به كمال برسد. رویاها راهی برای مطرح ساختن ناامنی ها میباشند. وی اعتقاد داشت كه رفتار و كردار ما تحت حكمرانی ناخودآگاه قرار ندارد. بلكه كوشش در جهت كمال و نیاز به كنترل علت عملكرد ما است. وی به اینكه ناخودآگاه و خودآگاه بر ضد یكدیگر میباشند، اعتقادی نداشت. وی رویاها را جبران بیش از حد كاستی ها و نقاط ضعف ما در بیداری می دانست. مثلاً شخصی كه از رئیس خود هراس دارد، در رویا جسور گردیده و بر سر رئیس خود فریاد میكشد. وی اعتقاد داشت كه نه تنها رویاها با نشان دادن ترسهای درونی ما و راهبردهای مرجح در كنارآمدن با مشكلات به ما یاری میرسانند، بلكه آنها نوع شخصیت و سبك زندگی ما را نیز بازگو میكنند.


4- نظریه فریتز پرلز: وی بنیانگذار گشتالت درمانی است. اساس گشتالت درمانی ، عوض آنالیز عقلانی نگاه به زمان حال است. گشتالت درمانی تاكید دارد بر ادراك مستقیم چیزی كه شخص در زمان حال آن را احساس میكند. رویاها فرافكنی بخش های از نهاد است. به اعتقاد وی رویاها بخش طرد شده ، انكار شده و یا سركوب شده نفس میباشند. وی معتقد بود كه هر رویا مختص فرد رویا بین است، و به زبان نمادین جهانی اعتقادی نداشت. وی بر این باور بود كه هر شیء و یا كاراكتر در رویا بیانگر جنبه ای از وجود ما میباشد. در آنالیز رویای گشتالت رویابین تشویق میگردد تا وارد گفتگو شود، گفتگو درباره جنبه های گوناگون رویا. همچنین تشویق میشود تا رویا را بازسازی كرده و از دید سایر عناصر رویا، به اظهار عقیده بپردازد. در این روش بر نمادهای جهانی تاكید نمیشود و نمادها را مختص به شخص رویابین می انگارد.


5- نظریه برانگیختگی -سنتز(ACTIVATION SYNTHESIS THEORY): این نظریه مبتنی است بر اینكه رویاها رخدادهای تصادفی ای میباشند كه با فعالیت شدید نورونهای مغز ایجاد میشوند. قسمتی از ساقه مغز موسوم به پل مغزی(PONS) در هنگام خواب و مرحله رم(REM) كماكان به فعالیت خود ادامه داده و تولید تحریكات تصادفی میكند. این فعالیت های شدید سیگنالهایی را به سیستم حركتی بدن ارسال میكند، اما از آنجایی كه در حین مرحله رویابینی (یعنی مرحله REM) تمام بدن فلج است، ازاینرو مغز با یك پارادوكس روبرو میشود. به همین خاطر مغز برای اینكه بتواند چیزی كه تجربه میكند را توجیه عقلی كند یك حكایت و داستان كه از محتویات سیستم حافظه اقتباس كرده را بطور تصادفی خلق میكند. رویاها در ناحیه مغز قدامی تولید میشوند، آن هم بصورت تصادفی و بدون هدف، به همین خاطر است كه مضمون رویاها ناگهان تغییر میكند و یا رویاها معمولا فاقد انسجام میباشند. بنابر نظریه سنتز-برانگیختگی رویاها صرفاً مكانیسمهای بیولوژیكی بی معنی و بدون كاركرد میباشند. به عنوان مثال تحریكات تصادفی ممكن است مشابه آنهایی باشد كه حین دویدن ایجاد میشوند. بنابراین ذهن رویابین آن تحریكات را به شكل رویای دویدن تفسیر و خلق میكند. و چنانچه در طی روز رویابین از مشاهده یك گربه غافل گیر شده باشد، مغز از آن حافظه نیز استفاده كرده و ایجاد رویایی میكند بدین مضمون: رویابین توسط یك شیر تعقیب میشود.


6- نظریه كاركرد حافظه و یادگیری رویا: از منظر عصب شناسی رویاها با برانگیختگی های حافظه بلند مدت همراه میباشند. كاركرد خواب پردازش، رمزگذاری و انتقال داده ها از حافظه كوتاه مدت به حافظه بلند مدت است. در مرحله غیر رم(NREM) پردازش حافظه هوشیار (اظهاری) و در مرحله رم(REM) پردازش حافظه های ناخودآگاه(روندی) انجام میگیرد. در طی روز نیز یك كاركرد اجرایی حافظه بلند مدت را از حیث سازگاری و همسانی با واقعیت وارسی میكند.


7- نظریه گریفن: رویاها به شكل استعاره های حسی بیان میگردند. رویاها ترجمان استعاره ای انتظارات ما در حین بیداری میباشند. انتظاراتی كه در طی روز قادر به عملی كردن آنها نیستیم، سبب پدید آمدن برانگیختگی هیجانی میشوند. بمنظور فرونشاندن این برانگیختگی ها، رویاها خلق میشوند. رویابینی با تكمیل استعاری الگوی انتظارات، آن برانگیختگی های هیجانی را بی اثر میكند.


8- نظریه میشل ژووه: وی چنین اظهار می دارد كه رفتارهای غریزی در جنین و نوزاد انسان حین مرحله رم(REM) برنامه ریزی میشوند. در حقیقت آن رفتارها الزاماً به شكل قالب های ناكامل میباشند، كه رویابین بعدها برای آنها در عالم واقع مؤلفه های حسی مشابهی را شناسایی میكند. این قالب های قیاسی این توانایی را به به رویابین میدهند تا نسبت به محیط پاسخ انعطاف پذیرتری بروز داده و توان یادگیری را در وی ایجاد میكنند، چیزی بیش از یك واكنش ساده.


9- رویاها یك فرآیند شناختی میباشند. رویاها یك اندیشه و یا رشته ای از افكار میباشند كه حین خواب جلوه میكنند. و مضمون رویا بازنمایی بصری از ادراكات فردی است. مثلاً وقتی كه در رویا می بینید كه توسط دوستان خود مورد حمله و هجوم قرار گرفته اید، تعبیر آن میتواند ترس شما از برقرای دوستی با دیگران باشد. در رویاهای پیچیده تر استعاره های فرهنگی نیز در تعبیر رویا دخیل میباشند.


10- رویاها وظیفه زدودن استرسهای روانی انباشته شده در طی روز را بر عهده دارند.


11- رویاها در توسعه و رشد مغز نقش مهمی بر عهده دارند. نوزاد انسان 16 تا 18 ساعت در شبانه روز می خوابد، كه 50 درصد آن را در حال رویا دیدن سپری میكند. عقیده بر آنست كه فراهم آوردن یك منبع درونی "تحریكات شدید" به بلوغ سیستم عصبی انسان كمك كرده و آن را بمنظور كنار آمدن با محركات خارجی آماده میسازد. اما پس از دوران كودكی كاركرد رویاها تغییر كرده و به عنوان یك ابزار یادگیری وتكمیل فرآیند یادسپاری حافظه عمل میكنند.


  • paper | فال تاروت کبیر بله خیر | فروش رپورتاژ آگهی دائمی
  • buy Reproduction | buy Reportazh
  • شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات