خـواب (sleep) حـالتی از استراحت طبیعی است كه در پستانداران،

پرندگان، ماهی ها و در برخی بی مهرگان مشاهده میگردد. كاهش

حـركـات ارادی بـدن، كـاهـش واكــنش بـــه محركات خارجی، افزایش

سرعت آنابولیسم و كاهش سرعت كاتابولیسم از خصوصیات خواب

میباشند.


آنـابولیسم (ساز)(anabolism): یك پروســـه متابولیكی است كه

مولكولهای بزرگ از مولكولهای كوچك سنتز میشوند. ساخت ارگانها

و نسوج-سنتز مولكولهای پیچیده و ساختارهای سلولی-پروسه های آنابولیك انرژی خواه (مصرف ATP) میباشند.


كاتابولیسم (سوخت)(catabolism): یك پروسه متابولیكی كه مولكولهای بزرگ شكسته و به مولكولهای كوچك تبدیل میشوند، سپس در فرایند تنفس سلولی مورد استفاده قرار میگیرند. -شكست ساختار سلولی-پروسه های كاتابولیك انرژی زا (تولید ATP) میباشند.


میزان خواب مطلوب:


افرادی كه كمتر از 4 ساعت و یا بیشتر از 8 ساعت میخوابند، احتمال اینكه دچار مرگ زودرس شوند بیشتر است (نظیر عارضه چاقی). افرادی كه در 24 ساعت 8 ساعت میخوابند، عملكردشان بهبود یافته و ریسك سوانح در آنها كاهش و عملكرد سیستم ایمنی آنها بهبود می یابد. برای اطلاع از میزان خواب با توجه به سن به مقاله بهداشت خواب رجوع كنید.


فیزیولوژی خواب:


چرخه میان خواب و بیداری در برگیرنده مراحل مختلفی از خواب میباشد. خواب به دو قسمت كلی تقسیم میشود:


1-مرحله غیر رم(NON-REM)(NREM): هفتاد و پنج تا هشتاد درصد كل زمان خواب را به خود اختصاص داده و در آن سیستم پاراسمپاتیك فعال است. این مرحله خود به 4 مرحله تقسیم بندی میگردد. مراحل 3 و4 به خواب امواج آهسته(SLOW WAVE SLEEP)(SWS) نیز معروف هستند.


2- مرحله رم و یا حركات سریع چشم(RAPID EYE MOVEMENT)(REM):در این مرحله سیستم سمپاتیك فعال بوده و فقدان تونوس عضلات اسكلتی اتفاق می افتد.


تونوس عضلانی(MUSCLE TONE/TONUS): انقباضات مداوم و غیر فعال عضلات می باشد، كه كمك میكند به حفظ وضعیت بدنی و تعادل بدن.


مراحل خواب بر اساس امواج مغزی مشخص میشوند.


نوار مغزی و یا الكتروانسفالوگرافی(ELECTROENCEPHALOGRAPHY): اندازه گیری فعالیت الكتریكی مغز (ثبت امواج مغزی) با قرار دادن الكترودهایی بر روی پوست سر و یا درون قشر مخ. نتیجه آن الكتروانسفالوگرافELECTROENCEPHALOGRAPH(EEG) و یا امواج مغزی(BRAINWAVES) میباشد.


امواج مغزی:
1- امواج گاما(GAMMA): با فركانس 26 تا 100 هرتز-در فعالیت های ذهنی پیچیده، ادراك، حل مسئله، ترس و گوش بزنگ بودن تولید میشود.


2- امواج بتا(BETA): با فركانس بالای 12 هرتز (معمولا 20 هرتز)-در وضعیت بیداری، افكار مضطرب، تفكر و تمركز فعال و استدلال تولید میشود. مصرف كافئین باعث تولید امواج بتا میشود.


3- آمواج آلفا(ALPHA): با فركانس 8 تا 12 هرتز است-در وضعیت بیداری و آرمیدگی(آرامش خاطر)، یادگیری، خیالپردازی طی روز و معمولاً با چشمهای بسته تولید میشود-با خواب آلودگی كاهش می یابد.


4- امواج تتا(THETE): با فركانس 4 تا 8 هرتز است-در مرحله قبل از خواب و هنگام بیداری (خواب آلودگی)، هنگام خواب (خواب سبك)، دیدن رویاها، مدیتیشن(مراقبه) عمیق، هیپنوتیزم، حالت خلسه، نیایش ،خیالپردازی طی روز، اشراق، خلاقیت، حافظه، یادگیری و رویاهای روشن ظاهر میگردند. امواج تتا دسترسی به اطلاعاتناخودآگاه را میسر میسازد.


5- امواج دلتا(DELTA):با فركانس 4 هرتز و یا پایینتر. در مراحل 3 و 4 خواب ظاهرمیگردد، در مرحله خواب عمیق و فاقد رویا. دسترسی به اطلاعات ناخودآگاه از طریق امواج دلتا صورت میگیرد.


نكته: یك هرتز برابر یك سیكل در ثانیه است. مثلاً 8 هرتز یعنی 8 سیكل در ثانیه.


مراحل خواب:1-بیداری:در این مرحله امواج آلفا ظاهر میشود با فركانس 8 تا 10 هرتز.


2-مرحله غیر رم(NREM) كه 90 تا 120 دقیقه طول میكشد:


-مرحله نخست خواب: این مرحله گذر از بیداری به خواب است. با محو شدن امواج آلفا و ظهور امواج تتا (فركانس 4 تا 8 هرتز) آغاز میشود. البته در این مرحله امواج آلفا نیز حضور دارند، اما امواج تتا غالب میباشند. در این مرحله فرد اندكی از تونوس عضلانی خود را از دست میدهد. در این مرحله فرد ممكن است پدیده تكانهای خواب و توهمات خواب را تجربه كند. تنفس آهسته میشود، ضربان قلب منظم میشود، فشار خون كاهش می یابد، دمای مغز افزایش می یابد، جریان خون به مغز كاهش یافته و چشمها اندكی تكان میخورند. چنانچه فرد در این مرحله از خواب بیدار شود، گویی اصلاً نخوابیده است.این مرحله 5 تا 10 دقیقه بطول می انجامد.


- مرحله دوم خواب:در این مرحله امواج تتا (فركانس 5 تا 15 هرتز) به شكل دوك هــا (SPINDLES)(انفجارهای فعالیتی) و (K-COMPLEX)(اوج امواج مغزی ناگهان سقوط میكند و سپس مجددا اوج میگیرد) مشاهده میگردد. در این مرحله آگاهی هوشیارانه از محیط خارجی ناپدید میشود، خواب سبك است، فرد را میتوان با صدا زدن براحتی بیدار كرد، فشار خون، دمای بدن، متابولیسم و فعالیت قلب كاهش می یابند -45 تا 55 درصد كل خواب را به خود اختصاص میدهد. این مرحله نیز 5 تا 15 دقیقه بطول می انجامد.-مرحله سوم خواب: در این مرحله امواج دلتا (2 تا 4 هرتز) و تتا حضور دارند. 20 تا 50 درصد امواج دلتا و مابقی امواج تتا هستند. این مرحله، مرحله خواب عمیق است-برای بیدار كردن فرد بایستی بیشتر تلاش كرد-این مرحله نیز 5 تا 15 دقیقه بطول میانجامد-این مرحله 3 تا 8 درصد كل خواب را به خود اختصاص میدهد.


-مرحله چهارم خواب: عمیق ترین مرحله خواب است و در آن امواج دلتا و تتا حضور دارند. 50 درصد دلتا و 50 درصد تتا. فركانس در محدوده 0.5 تا 2 هرتز است-این مرحله 10 تا 15 درصد كل خواب را به خود اختصاص میدهد-تنفس ریتمیك و موزون میشود-بیدار كردن فرد دشوار است-در این مرحله است كه اختلالات وحشت شبانه، شب ادراری، خوابگردی و صحبت كردن در خواب روی میدهند- چنانچه فرد در این مرحله، از خواب بیدار شود احساسی گیجی و گم گشستگی كرده و قادر نیست درست راه برود، كه به این وضعیت در اصطلاح ایستایی خواب(SLEEP INERTIA) میگویند-در این مرحله فعالیتها و كاركردهای بدن به شدت كاهش می یابد.


نكته:پس از اتمام مرحله 4، خواب مستقیماً وارد مرحله پنجم و رم نمیشود، بلكه مجدداً به طور معكوس به مراحل 3 و 2 بازگشته و سپس وارد مرحله رم میشود.


3- مرحله ر م (REM) و یا مرحله پنجم خواب: در این مرحله امواج بتا (فركانس بالای 12 هرتز) ظاهر میگردد. در این مرحله امواج مغزی كوتاه و نامنظم میشوند-بطوری كه امواج مغزی بیشتری مشابه وضعیت بیداری هستند تا خواب-اغلب خوابهای واضح در این مرحله دیده میشوند (به خاطر داشته باشید رویا بینی ممكن است در هر مرحله از خواب روی دهد)-در این مرحله حركات سریع چشم مشاهده میشود-ضربان قلب نامنظم شده و افزایش می یابد-فشار خون كاهش می یابد-تنفس كم عمق، سریع و نامنظم میشود-فعالیت مخ افزایش می یابد-تمام عضلات ارادی بدن فلج میشود-احتمال حمله قلبی در بیماران قلبی در این مرحله به اوج خود میرسد-مصرف اكسیژن بدن افزایش می یابد-ممكن است انگشتان دست و پا و صورت دچار انقباضات ناگهانی شوند-مردان در این مرحله دچار نعوض و زنان دچار تراكم خون در ناحیه كلیتوریس میشوند-حرارت بدن در این مرحله بدرستی تنظیم نمیگردد-لرز و تعریق متوقف میگردد و دمای بدن با دمای محیط برابرمیشود. این مرحله در حدود 10 دقیقه طول میكشد. البته در چرخه های بعدی از مدت مراحل 3 و 4 خواب كاسته شده و به مدت رم افزوده میگردد، بطوری كه آخرین مرحله رم یك ساعت بطول خواهد انجامید.


نكته:یادآوری رویا هنگام بیدار شدن از مرحله غیر رم غیر ممكن اما حین بیدار شدن از مرحله رم با جزئیات كامل امكان پذیر است.


نكته:مصرف قرصهای خواب آور و الكل مراحل عمیق خواب و رم (REM) را سركوب میكنند. از اینرو روز بعد معمولاً بیشتر احساس خواب آلودگی میكنید.


نكته:نوزادان و كودكان 50 درصد زمان خواب را در مرحله (NREM) و 50 درصد آن را در مرحله (REM) سپری میكنند.


نكته:بزرگسالان 20 درصد زمان خواب را در مرحله (REM) و 80 درصد آن را در مــــرحله (NREM) سپری میكنند.


نكته:افراد مسن تنها 15 درصد كل زمان خواب را در مرحله (REM) سپری میكنند.


نكته:خرخر كردن تنها در مرحله (NREM) ایجاد میشود.


چرخه خواب(SLEEP CYCLE):


عبارت است از چرخه های متوالی غیر رم(NREM) و رم(REM) كه در حدود 100 تا 120 دقیقه بطول می انجامد. هر فرد بطور معمول 4 تا 5 چرخه خواب را در طول شب تجربه میكند. چرخه خواب به ترتیب شامل: بیداری-1-2-3-4-3-2-REM میباشد.


  • paper | فال تاروت کبیر بله خیر | فروش رپورتاژ آگهی دائمی
  • buy Reproduction | buy Reportazh
  • شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات